Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които SUMMERHOTELSEUROPE.COM събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на SUMMERHOTELSEUROPE.COM Прилагаме Политика за защита на личните данни, както за данни събирани от Вас на хартиен носител, попълнени лично от Вас или от наш представител така и при сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни. Чрез тази декларация Ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните Ви и за Вашите права. Ако имате възражения, можете да се свържете с нас чрез писмено заявление (включително чрез електронни
средства) Обща информация При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашият уебсаит се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Кодекса на труда, Закона за защита на личните данни, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за социалното осигуряване, Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, както и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове. 1. Какви лични данни събираме от Вас Събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона, такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас, или данни, необходими за предоставяне на услуги, или данни, необходими за изпълнение на дейността на SUMMERHOTELSEUROPE.COM Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но нашият екип има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси. 2. Данни, събирани от други източници Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници на информация са от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили), както и публично достъпна информация. Тази информация
включва: – данни за осъществяване на контакт с Вас; – публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вас. 3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме Събираме Вашите лични данни във връзка с дейността на SUMMERHOTELSEUROPE.COM както и във връзка с използваните или предоставяните от сайта ни услуги на Вашата компания или лично на Вас. Събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме, както и заради законови изисквания към дейността на SUMMERHOTELSEUROPE.COM 4. Вашето съгласие Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси , ще поискаме Вашето съгласие.Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си. 5. Разкриване на Ваши данни пред трети лица SUMMERHOTELSEUROPE.COM разкрива Вашите лични данни: – само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон; – на лица, които по възлагане поддържат оборудване или предоставят счетоводни услуги; SUMMERHOTELSEUROPE.COM взема мерки и се задължава лицата да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на SUMMERHOTELSEUROPE.COM за защита на личните данни. 6. Мерки за защита SUMMERHOTELSEUROPE.COM събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други. 7. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни. Вашите лични данни се съхраняват от SUMMERHOTELSEUROPE.COM за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, SUMMERHOTELSEUROPE.COM приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии.
Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения. Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин. 8. Вашето право на достъп и получаване на информация – Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. – Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме. – За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп. 9. Вашето право на корекция Също така, имате право да поискате SUMMERHOTELSEUROPE.COM ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни. Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на: summerhotelseurope@gmail.com. 10. Други Ваши права Извън гореизброените права имате право да поискате Вашите лични данни: – да бъдат изтрити, – да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време; – имате право на преносимост на данните. Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни. В многото случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни за определен период. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни. Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси. 11. Право на жалба В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас, за да проучим случая на summerhotelseurope@gmail.com Също така имате право и да подадетежалба пред надзорния орган – Комисията за защита на личните данни. 12. Актуализация / обновяване Настоящата декларацията се ревизира и актуализира регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени. Дата на последната й актуализация: 05.02. 2019 г. SUMMERHOTELSEUROPE.COM – Сайт за нощувки Онлайн сайт за резервации и нощувки гр. В.Тьрново ул.К.Зидаров 16 Бьлгария.

Е-мейл: summerhotelseurope@gmail.com
Мобилен: +359 …………..